Проект "Опазване на природните ресурси чрез създаване на условия за развитие на екотуризъм"

 

Проектът цели подобряване на условията за развитие на екотуризъм в Природен парк "Персина" и община Свищов чрез опазване и популяризиране на природните ресурси. Дейностите, които проектът предвижда са: провеждане на информационна кампания, провеждане на обучителен семинар, подобряване на средата за екотуризъм, разработване на екотуристически продукти, организиране и провеждане на конференция, организиране и провеждане на примерно туристическо посещение в парка. Изпълнението на дейностите по проекта ще окаже влияние върху местното население, гостите, студентите и туристите в община Свищов в няколко аспекта:

 

 • подобряване на информираността на гражданите за практическите ползи от опазване на природата;
 • подобряване на качеството на туристическите услуги, промоциране на еко-пътеките в целевия район;
 • популяризиране на природен парк "Персина" и Свищовския регион като туристически дестинации, увеличаване на туристическия поток;
 • придобиване и повишаване на знанията и уменията на специалистите и институциите, заети в сферата на екологията и екотуризма;
 • ще се подпомогне и популяризира дейността на екотуристическите организации при предлагането на пакети от туристически услуги;
 • ще се насърчи икономическото развитие на местно ниво чрез дейности, свързани с опазването на околната среда, в т.ч. производство на екологично чиста продукция и формирането на туристически пакети.

 

В резултат от реализирането на проекта се очаква обществеността да бъде запозната с биологичното разнообразие в природен парк "Персина" и с местните природни ресурси, а също така да се активизира по отношение на опазването и популяризирането им във връзка с развитието на екотуризма. Продължителност на проекта е 3 месеца.

Проектът е финансиран с 4 901 долара от Програмата за малки безвъзмездни помощи към проект "Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването", GEF TF 050706-BUL.Дейности:

 • Проектът ще се популяризира с информационна кампания през целия си период на реализиране. Тя включва: отпечатване на 700 цветни брошури, 5 публикации и 5 интервюта в местните медии. По този начин обществеността ще бъде информирана своевременно за настоящата проектна инициатива на Община Свищов и същевременно ще бъде насърчена към опазване и популяризиране на локалните природни ресурси – една от основните цели на проекта.
 • Ще бъдат извършени дейности, създаващи предпоставки за развитие на екотуризма: изграждане на интерпретационен кът на брега на река Дунав, в близост до територията на парк "Персина"; поставяне на най-малко 10 указателни табели и табла с карти за Природен парк "Персина" на територията на град Свищов и неговите околности. В резултат на извършването на тези дейности се очаква да се популяризира Природен парк "Персина" сред местното население и туристите в Свищовския регион, да се провокира интерес към екотуристическите продукти, да се увеличи туристическият поток.
 • Ще бъдат разработени пет екотуристически продукта. Те ще бъдат презентирани на конференция в гр. Свищов, в която ще участват приблизително 30 участници. По този начин заинтересованите лица и организации, както и местното население ще имат възможността да се запознаят и възползват от потенциалните възможности за развитие на екотуризъм.
 • След представяне на перспективите за развитие на екотуризма ще бъде организирано обучение в гр. Свищов за 40 представители на фирми и организации, заети или заинтересовани в тази сфера. Чрез него доставчиците на екотуристически услуги ще повишат знанията си, ще възприемат успешни практики и опит.
 • Ще бъде организирана показателна маршрутна обиколка до екотуристическите обекти в гр. Свищов и гр. Белене, вкл. остров Белене. Този тур от една страна ще бъде практическо продължение на обучението, а от друга ще бъдат включени и лица, в качеството си на туристи. По този начин ще се постигне двустранен ефект. С провеждане на анкетно проучване сред участниците ще се разберат техните впечатления и препоръки с оглед на бъдещото развитие на екотуризма в региона.