През октомври 2002 г. Община Свищов кандидатства пред сдружение "Болкан Асист" и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие /ШАРС/ за включване в новия етап от приложението на програмата в България.

 

Община Свищов и други три общини от Северна България бяха одобрени за участие, след като са представили пълно описание на социално-икономическото, демографското, екологическото и образователното състояние на общината. Община Свищов официално декларира и пое ангажимента да осигури от собствени средства 80 000 лв., които заедно с финансирането от ШАРС в размер на 180 000 лв. ще формира бюджета на програмата за общината.

 

В програмата, под формата на тематични работни сесии участват представители на гражданското общество, бизнесмени, общински служители, лекари, общественици, културни дейци и др. се организира обществено обсъждане на широк кръг от въпроси, които участниците във Форума сами са избрали в началото.

 

Програмата ще проведе 10 форум – сесии в рамките на период до 12 месеца след стартирането на обществения форум.В края на процеса, представителите на гражданското общество ще одобрят определен брой проекти за реализация, чрез които се цели да се разрешат дискутирани проблеми, и така да се подобрят условията на живот в общината. Представителите на гражданското общество се ангажират да участват във финансирането на всеки проект в различна форма – с пари, труд, материали и др.


Програма "Обществен форум" предизвика голям интерес в общината, доказателство за което е широкото присъствие на представители на селата – спортни клубове, читалищни дейци и др. Нестопанските организации участват активно в процеса и предлагат много свои идеи и инициативи за разрешаване на редица въпроси от местно значение.