Проект „Облагородяване и въвеждане на разделно сметосъбиране във вилно селище в местността „Стъклен” в гр. Свищов”

 

Настоящият проект е насочен към почистване и облагородяване на замърсената с отпадъци местност “Стъклен”, разположена в източната част на град Свищов. Обхваща обширна територия, която включва част от кв. “Стоян Ников”, вилна зона, местността “Паметниците”, Римският град “Нове”/I-IV в. сл. Хр./Чрез озеленяване и въвеждане на разделно събиране на отпадъци се постига тази цел и с обединените усилия на местната власт и неправителствените организации се създадват условия за екологосъобразно управление на природните ресурси.Планираното тревно озеленяване се извърши на местата, където тревното покритие е унищожено. Храстовите и дървесните видове са засадени покрай вече съществуващите алеи за разходка. Около Посетителския център НОВЕ бе оформено място за отдих, включващо беседка и градински пейки.


С реализирането на настоящият проект се постигна завършеност на една цялостна стратегия за оформяне на зоната на изток от града. Създаде се възможност за обогяване познанията в сферата на историята и природосъобразния начин на живот, както и баланс между начин на живот, почивка и съхраняване на екологичното равновесие.Сред постигнатите резултати от проекта са:

  • изграждане на нов елемент от екологичната инфраструктура на град Свищов;
  • частично осъществяване на мярка №29 от Програма за опазване на околната среда на Община Свищов;
  • въвеждане на нови технологични практики при управление на ТБО в Отдел “ЧИСТОТА” при Община Свищов;
  • приобщаване на гражданите към проблемите на общината по отношение на управлението на отпадъците и възпитание в екологосъобразно поведение.

 

Чрез осъществяването на настоящия проект в община Свищов бе въведено разделно събиране на отпадъци в местност, обединяваща зона за живеене и зона за отдих и почивка. Очаква се новите съоръжения за смет да предизвикат обществен интерес и да насърчат гражданите да ги използват по предназначение.

Преки ползватели от въвеждането на разделно събиране на отпадъци са живеещите във вилната зона на местността “Стъклен” и посещаващите я през уикенда. Реализирането на проектната инициатива оказа положителен ефект и върху целия град.

Проектът е на стойност 4 984.00 лв.