В интерес на развитието на туристическия потенциал и с цел популяризиране на богатото й културно – историческо наследство, Община Свищов заяви желанието си да участва в проект "Красива България" през 2005 г.С помощта на проект "Красива България" в периода 2002 – 2004 година Община Свищов започна цялостно обновяване на културно-историческите забележителности и пространствата около тях, както и на сградите с архитектурна значимост в централната част на града. През този период се обновиха фасадите на сградите на Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови" и на общинска служба "Социално подпомагане", изцяло обновени бяха градските градини до площадите "Алеко" и "Свобода", реконструира се централният площад "Алеко", и не на последно място: приключиха строително-ремонтните работи по реставрирането на камбанарията на Съборната църква "Света Троица" , която е най-величествения православен храм на територията на общината и един от символите на Свищов. В знак на добре свършената работа и същевременно, като една изключителна оценка на ръководството на общината и на целия екип по проекта като цяло, в календара на "Красива България" за 2005г., камбанарията на църквата "Света Троица" е на челно място и сияе със своята красота.Като едно естествено продължение на постигнатото дотук, през 2005 година бихме желали с проект "Красива България" да продължим да работим за възстановяването и популяризирането на културно-историческото наследство в общината, променяйки облика на централната част на града, където са съсредоточени повечето от забележителностите на Свищов, както и да насочим усилията си към популяризиране на едни от най-атрактивните туристически обекти в общината ни - древната римска крепост Нове и историческата местност Паметниците, като възстановим туристическата алея (предназначена е за пешеходци и велосипедисти) от града до тези обекти. За първи път, с помощта на проект "Красива България", Община Свищов си поставя задача да работи и за подобряването на жизнената среда в крайните квартали на града.По-конкретно предвиждаме за изпълнение следните подобекти: цялостна реконструкция на прилежащия към храма "Света Троица" площад "Свобода"; оформяне на околното пространство до Часовниковата кула в Свищов; възстановяване на 3-километровата туристическа алея, водеща от града до археологическия обект Нове и местността Паметниците; изграждане на спортна площадка в квартал "Стоян Ников".С избора точно на тези обекти за кандидатстване по проект "Красива България – 2005" целим да се получи един завършен цялостен комплекс от културно-исторически забележителности в центъра на града, да популяризираме пред туристите и гостите на Свищов древния римски град НОВЕ и историческата местност Паметниците, както и да направим по-приветлив един от крайните квартали на града. След завършването им обектите ще бъдат достъпни и за хора с увреждания.


Реализирането на тези подпроекти ще има значим положителен социален ефект. Ще бъде намалено нивото на безработицата, тъй като при изпълнението на строително-ремонтните дейности ще бъдат ангажирани хора, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда". Чрез курсовете за квалификация и преквалификация ще се предостави възможност на ангажираните по проекта да се реализират успешно на трудовия пазар и след приключването на програмата.От резултатите на тези подобекти ще се възползват туристите, гостите и населението на общината.Нашите основни цели са активизиране на инициативите, свързани с развитието на туризма на територията на общината, насърчаване на частната инициатива, разработване и провеждане на местна туристическа политика, като част от националната политика и развитие на комплексен туристически продукт.Благоприятното месторазположение на Свищов на Дунава създава предпоставки за развитието на вътрешен и международен туризъм.Степенувайки приоритетите на Общината и съобразявайки се с определянето ни в Националния план за регионално развитие като "Район на трансгранично сътрудничество", поставяме разработването на туристическия потенциал на едно от първите места. Целта ни е да съживим тези паметници чрез обновяването и възстановяването им, както и да постигнем облагородяване на околните им пространства и маршрутите, водещи до тях. По този начин ще ги направим привлекателни за български и чуждестранни туристи. Това от своя страна ще доведе до значително подобрение на икономическото състояние на жителите на общината и повишаване на жизнения им стандарт.Като потвърждение на заявеното желание за развиване на съвместна дейност, Община Свищов е готова да се включи с 55% - но дялово участие в размер на 217 112,43 лева по проект "Красива България – 2005", а общата стойност на предвидените дейности по проекта е в размер на 394 749.88 лв.

 

Снимки към проекта: