Проект към Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 2007

 

Основната цел на проекта е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. Тази цел ще се постигне чрез разкриване на работни места в общополезни дейности, както и повишаване на пригодността им за заетост, чрез усвояване на нови уменията. Като подцели на проекта може да се посочат:

  • мотивиране на лицата за заработване на трудовите им възнаграждения;
  • стимулиране и вдъхване на увереност на безработните на социално подпомагане при търсене на работа, чрез повишаване на квалификацията им;
  • формиране на навици за постоянна трудова дейност, ежедневна ангажираност и професионална отговорност към извършваната работа;
  • подпомага се изпълнението на важни за общината и държавата дейности намаляване на разходите за социални помощи, подобряване на условията на живот на населението на града и селата и не на последно място намаляване на безработицата.

 

Проектът има три компонента:

Компонент І - комунално-битови дейности, включва зимна и лятна поддръжка на улици, паркови пространства и обществени терени. По този начин се решават екологични и социални проблеми в населеното място.Дейностите по Компонент ІІ са насочени главно към решаването на инфраструктурни проблеми на града. Ще се извършва ремонт и облагородяване на общински обекти - МБАЛ, Гробищен парк, Древен римски град “Нове”, залесителни и озеленителни дейности в Парк „Калето” и Посетителски център “Нове”, частичен ремонт на улица “Григор Пърличев”.Чрез проекта на Община Свищов се осигуряват целодневни санитарни грижи на деца и възрастни, настанени в специализирани социални заведения – Компонент ІІІ, а чрез домашният социален патронаж ще бъдат обгрижвани и трудно подвижни лица от града.С реализирането на този проект Общината Свищов получава една значителна подкрепа от МТСП, тъй като средствата, които трябва да задели от общинския бюджет за осъществяването на горепосочените общополезни дейности ще могат да бъдат пренасочени към решаването на други проблеми на общността.

 

Програмата стартира в началото на месец януари с назначаването на седем човека. Двама от тях работят по Приложение І (комунално-битови дейности), а пет са назначени по Приложение ІІІ (социални дейности) като санитари в Дом за стари хора "Мария Луиза" и СУПЦ "Св. Климент Охридски" – с. Овча Могила.Лицата наети по тези две приложения са с ангажираност 12 месеца.По Приложение ІІ (трайни дейности) от началото на април до края на ноември са открити и съответно заети 18 нови работни места.Като охранител на археологическите разкопки за същия период е назначен един човек.

 

На територията на община Свищов през първото тримесечие на 2007 година (януари, февруари и март) функционира и аварийна група също съставена от безработни лица на социално подпомагане. Основната им задача e осъществяването на зимна поддръжка на обществени терени, включваща почистване на сняг, почистване на лед и опесъчаване на улици, пътища и площади.