• понеделник, 20 ноември 2023
  • 392 преглеждания

Покана за комуникационно събитие по проект „Ефективно сътрудничество между местната власт и бизнеса при разработване на програмно ориентирани бюджети"

Община Свищов, СНЦ „Дунавски център за обучение и развитие“ и Стопанска
камара - Велико Търново организират на 23.11.2023 година от 14.00 часа в
Зала 1 на Община Свищов комуникационнo събитие, на
което ще бъдат представени препоръките, разработените правила и
методиката за участие на бизнес организациите в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на публични политики и разработване
на програмни бюджети на Община Свищов, разработени по Проект №
BG05SFOP001-2.025-0136 „Ефективно сътрудничество между местната власт и
бизнеса при разработване на програмно ориентирани бюджети", осъществяван
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Всички заинтересовани лица, представители на бизнеса, на общинската
администрация и Общински съвет - Свищов са поканени да присъстват на
събитието.