• понеделник, 11 април 2011
  • 316 преглеждания

ПОКАНА

ПОКАНА Община Свищов и представители на заинтересовани страни, работещи в областта на икономически сектор "Рибарство" в района на Свищов Ви канят на Учредително събрание на ново юридическо лице с нестопанска цел ( Сдружение в обществена полза ) – Местна инициативна рибарска група (МИРГ), което ще се проведе на 12 май 2011 г. от 13:00 ч. в Зала № 1 на Община Свищов Събранието ще протече при следния дневен ред: 1. Регистрация на учредителите; 2. Избор на председател / водещ на събранието, избор на протоколчик и на преброителна комисия; 3. Представяне и разискване на проекто- Устав на Сдружението. Приемане на Устав. 4. Избор на Име, Седалище и Лого на Сдружението; 5. Избор на Управителни органи; 6. Определяне размер на Членския внос; 7. Презентация на действащи в момента мерки за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 на Република България; 8. Презентация на Процедура по кандидатстване за признаване на Местната инициативна рибарска група пред Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013. Учредители в Сдружението могат да бъдат: 1. Физически лица или еднолични търговци, юридически лица, осъществяващи дейността си в сектор "Рибарство", както и в други социално-икономически сектори - свързани със сектор "Рибарство". 2. Сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейността си в сектор "Рибарство", както и в други социално-икономически сектори - свързани със сектор "Рибарство"; 3. Членството на община Свищов е задължително, съгласно чл. 22, ал. 3 от Наредба № 15 от 21.5.2010 г. на МЗХ и нейните представители се избират от Общинския съвет. След приключване на Учредителното събрание на Сдружението и Презентациите ще се сформират Работни групи по: 1. Внасяне на документи за регистрация на Сдружението; 2. Набиране на желаещи за включване в Декларация за изразяване на интерес за изграждане на потенциални рибарски групи според изискванията на мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" от приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" /2007-2013г./ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство; 3. Работна група по стартиране съставянето на Стратегия за развитие на рибарската област на МИРГ Свищов.