• петък, 09 декември 2022
  • 671 преглеждания

От 29.12.2022 г. до 30.12.2022 г. включително ще бъде преустановена работата с деца в детските градини и прилежащите им групи на територията на община Свищов

ЗАПОВЕД

№ 1460-РД-01-03/08.12.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, по предложение на директорите на детските градини и поради малкия брой деца посещаващи детските заведения между коледно-новогодишните празници

НАРЕЖДАМ:

Дните от 29.12.2022 г. до 30.12.2022 г. включително да бъде преустановена работата с деца в детските градини и прилежащите им групи на територията на община Свищов.

Копие от заповедта да се връчи на директорите на детските градини за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Свищов и на отдел „Образование“ и да се постави на видно място в детските градини.

Съгласувал: /П/ 

Анелия Димитрова - Зам.-кмет УЕПО

Д-р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ