• понеделник, 28 декември 2015
  • 288 преглеждания

Общински съвет Свищов ще заседава на 29 декември 2015 г.

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 43 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.12.2015 г. /вторник/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на общата численост и структура на Общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2016 г..
2. Отписване на активи от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов и тяхното предаване на ОП „Чистота“. 
3. Промени в Правилника за дейността на Общинска предприятие „Чистота-Свищов град Свищов.
4. Промени в Правилника за дейността на Общинска предприятие „Пазари-Свищов“ град Свищов.


С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ 
Председател на Общински съвет – Свищов