• петък, 30 юни 2023
  • 449 преглеждания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ОБЯВЯВА, ЧЕ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ №1042/31.05.2023 Г., ПРОТ. №72 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ДО 28 ЮЛИ 2023 ГОДИНА

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в Община Свищов, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Образци на документи, които могат да се получат от деловодството на Общински съвет – Свищов или да се изтеглят от интернет страницата на Община Свищов - www.svishtov.bg, раздел Актуално, подраздел Съобщения:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1);

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, (приложение №2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ, (приложение №3);

2.4. писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (приложение №4);

2.5. данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ (приложение №5).

3. В срок до 28.07.2023 г., кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново, подават в деловодството на Общински съвет – Свищов документите по т. 2., към които прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Свищов да се обръща за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

 

Телефон за допълнителна информация:

0631 68 103 – Общински съвет – Свищов

 

д-р Кристиян Кирилов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

 

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели