• понеделник, 22 декември 2014
  • 304 преглеждания

Община Свищов защити прилагането на ИСО 9001:2008

В края на 2014 година Община Свищов за пореден път защити прилагането на Стандартът ISO 9001:2008.
Сертифициращата компания SGS проведе ресертификационен одит върху прилагането на системата за качество. Одитът приключи с положителна оценка, като по време на проверката не бе установено нито едно несъответствие към изискванията на стандарта.
Освен, че защити сертификата си, по време на ресертификационния одит бе установено, че Община Свищов стриктно съблюдава и непрекъснато надгражда Системата за управление на качеството.
Въвеждането на международния стандарт е гарант, че Общината прилага системи, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава ефективността, ефикасността и качеството на услугите, които предлага на гражданите.
Сертифицирането на община Свищов по стандарт ISO 9001:2008 е в изпълнение на амбицията на  ръководството на община Свищов да подобри управленската си дейност и процеса на работа, за да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване.
ISO 9001:2008 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.
Системата носи редица предимства, като по-качествени услуги за гражданите, по-добра защита на личните данни, постоянно наблюдение и измерване на обществените потребности, по-ясно дефинирани отговорности и конкретни отговорности, по-ясни и проследими работни процедури и т.н.