• четвъртък, 11 юли 2024
  • 309 преглеждания

Община Свищов с одобрен проект по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Одобреното проектно предложение „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Свищов и Община Ценово“ е по приоритетна ос „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“, процедура BG14MFPR001-3.001 от ПМДРА 2021-2027 г.

За изпълнение на проекта с бенефициент Община Свищов е подписано партньорско споразумение с община Ценово, две сдружения и „Биляна“ ООД, компания работеща в сектора на аквакултурите.

Целта на проектното предложение е насочена към изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегия, която ще допринесе за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури на територията на МИРГ Свищов-Ценово.

Основните дейности включват: Учредяване на местно партньорство, популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР, обучение на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията и координиране на процеса.

Изпълнението на дейностите ще допринесе за изготвяне на стратегия за ВОМР, която води до насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, развитие на синята икономика, подобряване на околната среда в рибарската територия, смекчаване на негативното влияние върху климата по линия на подхода ВОМР, въвеждане на принципите на кръговата икономика и създаването на работни места в общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури, в рибарска територия Свищов-Ценово.

Одобреният бюджет е 24 016.00 лева и представлява 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 3 месеца.  

 

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ