• сряда, 22 март 2023
  • 255 преглеждания

ОБЩИНА СВИЩОВ ПРОДЪЛЖАВА ДА Е СРЕД ОБЩИНИТЕ - ПЪРВЕНИЦИ С ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

След като Община Свищов бе първата община, входирала проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), към 22.03.2023 г., към този момент тя вече е подала 21 проектни предложения.

Общинската администрация продължава да откликва и осигурява съдействие на всички граждани, които заявят желание за регистрация на сдружение на собствениците, както и на вече регистрирани сдружения с цел кандидатстване по процедурата чрез:

- Провеждане на срещи и оказване на методическа помощ и указания за решенията, които следва да бъдат взети при провеждане на общите събрания;

- Съдействие, включващо също правилно окомплектоване и подготовка на необходимата документация за кандидатстване;

- Цялостна подготовка на Формулярите за кандидатстване и подаване на проектните предложения.

Кандидатстването за финансова помощ по настоящата процедура се осъществява въз основа на подписано партньорско споразумение между Общината и съответното сдружение на собствениците. Предложенията се подават през общината партньор към дирекция ,,Жилищна политика” на МРРБ и се оценяват в съответствие с критериите, описани в насоките за кандидатстване.

Припомняме, че програмата по първия етап, осигуряващ 100% безвъзмездно финансиране от допустимите разходи е отворена до края на м. май 2023 г. и поради това призоваваме гражданите да бъдат активни и да се възползват максимално от предоставената възможност за обновяване на многофамилните жилищни сгради, в които живеят.

Така чрез внедряване на мерките за енергийна ефективност, жителите на Свищов ще имат възможност да подобрят значително качеството си на живот, както и да намалят потреблението на енергия и разходите за поддръжка на своите домове.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ