• четвъртък, 29 февруари 2024
  • 173 преглеждания

Община Свищов подписа допълнително споразумение с Министерство на труда и социалната политика по програма „Развитие на човешките ресурси”

На 27.02.2024 г. Община Свищов подписа допълнително споразумение № 03 с Министерство на труда и социалната политика, към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0011–С01 „Грижа в дома в Община Свищов ”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

Проектът се удължава с още 3 месеца до 28.05.2024 г., при което срокът за изпълнение на проекта става 19 месеца, а предоставянето на услугата 18 месеца.

Стойността на проекта е 1 418 688,63 лева – безвъзмездна финансова помощ.

Предоставяме интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда на 342 лица, от които:

- 111 лица с увреждания с ЕР на ТЕЛК с % от 50 до 100 % без чужда помощ. ;

- 189 Възрастни лица в невъзможност за самообслужване;

- 10 лица с ЕР на ТЕЛК с над 90% с чужда помощ и

- 32 потребители в трудоспособна възраст без ЕР на ТЕЛК в невъзможност за самообслужване.

По проекта са назначени 64 социални асистенти, 19 работници изпълняващи доставки по домовете, 5 медицински сестри, рехабилитатор, фелдшер, психолог, шофьор.

Всички потребители са доволни от предоставяните услуги и с надежда очакваха удължаване срока на договора.

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се хора с увреждания и възрастните хора има важна роля за превенция на социалното изключване. Тези услуги доказват своята значимост като начин за достигане до най-уязвимите групи от населението и гарантират получаване навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности.