Опорен план на културното наследство - М 1:25 000

2021-03-24 09:21:12

Опорен план на общината в М 1:25 000

2021-03-24 09:20:35

Схема на земеделската територия по видове категории - М 1:50 000

2021-03-24 09:19:32

Специализирана схема на екологичното състояние и въздействието върху околната сред а -М 1:50 000

2021-03-24 09:18:38

Специализирана схема на културното наследство – М 1:25 000

2021-03-24 09:17:51

Обща схема на техническата инфраструктура - М 1:50 000

2021-03-24 09:17:08

Схема за ВК мрежата и съоръженията към нея - М 1:50 000

2021-03-24 09:16:18

Схема за електропроводи, газопроводи, топлопроводи, електронни съобщителни мрежи и съоръженията към тях - М 1:50 000

2021-03-24 09:15:32

Схема за комуникационно-транспортната мрежа - М 1:50 000

2021-03-24 09:14:42

Схема за регионалните проучвания на зоната на активно влияние – М 1:350 000

2021-03-24 09:14:00

Схема за територията в границите на общината - М 1:25000

2021-03-24 09:13:05

Схема за териториите в строителните граници на административния център на общината в мащаб 1:10 000

2021-03-24 08:57:00

Общ устройствен план на община Свищов – окончателен проект (основен чертеж – устройствено зониране) в мащаб 1:25 000

2021-03-24 08:56:14

Правила и нормативи за прилагането на Общия устройствен плана н община Свищов

2021-03-24 08:54:50

Обяснителна записка към Общия устройствен план на община Свищов

2021-03-24 08:54:10

Решение №189 от 25.06.2020 г. на Общински съвет - Свищов за одобряването на Общия устройствен план на община Свищов, обнародвано в ДВ, бр.69 от 04.08.2020 г.

2021-03-24 08:53:05