• понеделник, 31 юли 2023
  • 480 преглеждания

О Б Я В А

За възможностите за заявяване на участие в дейности по залавяне на безстопанствени кучета за кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените животни

На основание чл. 8, ал. 2 на Наредба №4/01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, уведомявам заинтересованите лица, че е дадена нормативна възможност граждани – доброволци да подават заявления за участие в дейности по чл. 8, ал. 1 от Наредба №4/01.02.2021 г.: залавяне на безстопанствени къчета за кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените животни.

С цел гарантиране опазване здравето на животните и причиняване на минимално страдание се изисква доброволците да притежават удостоверение за преминато обучение по защита и хуманно отношение към животните.

Всеки гражданин може да заяви желанието си да бъде включен в екип за залавяне на безстопанствени кучета на общината като подаде заявление на ел. поща: obshtina@svishtov.bg или на хартиен носител в деловодството на общината: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №2, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

За да бъде регистрирано, заявлението трябва да съдържа всички елементи на официален документ, в т.ч. трите имена на доброволеца, адрес, телефон за контакт, цел /за включване в екип по залавяне на безстопанствени кучета на територията на община Свищов/ и подпис. Към заявлението се прилага удостоверение за преминато обучение по защита и хуманно отношение към животните.

Община Свищов осигурява екип за залавяне, съгласно сключен договор №94-Д-380/21.04.2023 г. с Ветеринарна клиника №18-91-046 на Сдружение „Германо-българска помощ за животните“ гр. Русе за възлагане на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета. Екипът се ръководи и контролира от ветеринарен лекар. Ветеринарномедицинската обработка на животнище се осъществява в горепосочената клиника в гр. Русе.

Служител на Община Свищов своевременно ще уведомява доброволците, подали заявление за участие в дейността, за времето и мястото на изпълнение.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ