• понеделник, 16 декември 2013
  • 331 преглеждания

Нов проект в с. Ореш

На територията на село Ореш, община Свищов ще се реализира Проект за развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България (Проект за развитие).
За целта през месец февруари 2014 г. ще се разкрие социалната услуга Център за работа с деца с капацитет до 15 случая годишно. Дейността на услугата ще бъде насочена към осигуряване на подкрепа на деца от социално слаби семейства; развиване на техните творчески умения; превенция на отпадане от училище; обучение в умения за самостоятелен живот; социална интеграция на деца от институции; консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск.
 
Целеви групи:
 
ü    Деца на възраст от 6 – 18 г. и семейства в неравностойно социално положение от общността;
ü    Деца (в училищна възраст) с риск от отпадане от образователната система;
ü    Деца от семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения;
ü    Деца и семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
ü    Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.
 
Адрес на Центъра за работа с деца: с. Ореш, община Свищов, област Велико Търново, ул.”Янтра” № 1;
 
Продължителност на проекта:
15.07.2013 г. – 15.07.2016 г. (36 месеца)
 
 
За контакти:  
П. Стефанова – координатор на Проекта
тел.: 0884 353 455 
 
 
„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”end_of_the_skype_highlighting