Проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ е реализиран в изпълнение на  ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0006-C01 от 10.06.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

 

 

За настаняване в социалните жилища, съгласно Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета от Общински съвет - Свищов правоимащи ще бъдат лица от следните целеви групи:

  • родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, както и родители на деца с влошено здраве и увреждания;
  • хора в риск от бедност и социално изключване.

 

 

В социалните жилища ще се настаняват правоимащи лица от посочените по-горе целеви групи, които са мотивирани да започнат работа, както и лица които са вече трудово ангажирани на територията на Община Свищов, и които ще заявят  желание за включване в проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов”. На 15 декември 2021 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, за конкретни бенефициенти по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и ОП „Наука образование и интелигентен растеж” 2014-2020.

За повече информация по този проект Виж тук:

 

 

Регистър на получателите на държавна помощ Виж тук:

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд Виж тук

Заявление за картотекиране и настаняване Свали от тук:

Декларация към заявление за картотекиране и настаняване Свали от тук: