СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА с Изх. № 61-00-84/19.03.2024 година

2024-03-19 10:18:57

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Предложение с изх.№ 08-00-125/02.02.2024 г. от кмета на Община Свищов д-р Генчо Генчев, Мотиви, Предварителна оценка на въздействието и Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Свищов

2024-03-14 14:31:15

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Предложение с изх.№ 61-00-45/16.02.2024 г. от кмета на Община Свищов д-р Генчо Генчев, Мотиви, Цялостна предварителна оценка на въздействието и Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2024-02-16 15:07:42

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА с Изх. № 61-00-29-3/23.03.2023 година

2023-03-23 10:14:05

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА с Изх. № 08-00-609/23.03.2023 година

2023-03-23 10:13:17

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Предложение с вх.№ 61-00-30/20.02.2023 г. от кмета на Община Свищов д-р Генчо Генчев, Мотиви за приемане на измененията, Частична предварителна оценка на въздействието и Проект за изменения в Наредбата за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

2023-02-20 16:20:00

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Предложение с вх.№ 61-00-29/20.02.2023 г. от кмета на Община Свищов д-р Генчо Генчев, Мотиви за приемане на измененията, Частична предварителна оценка на въздействието и Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов

2023-02-20 14:23:03

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА с Изх. № 61-00-14/17.02.2023 година

2023-02-17 09:49:03

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 АЛ. 2 АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ С ЦЕЛ ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРОЗРАЧНОСТ В ДЕЙСТВИЯТА, ОТНОСНО МЕХАНИЗЪМ ЗА РЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА В ПМС 11/25.01.23 Г. СУБСИДИЯ ЗА МЕЖДУСЕЛИЩЕН ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗ МЕЖДУ ПРЕВОЗВАЧИТЕ, С КОИТО ОБЩИНА СВИЩОВ Е СКЛЮЧИЛА ДОГОВОРИ...

2023-02-01 15:40:51

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА с Изх. № 792/20.12.2022 година

2022-12-20 14:21:09

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, с Изх. № 61-00-246/ 15.12.2022 г.

2022-12-15 13:32:53

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ВХ. 1668/16.11.2022 Г., МОТИВИ, ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1001/31.01.2019 Г., ПРОТ. № 67 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

2022-11-16 17:24:34

Предложение от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев относно приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение №710/30.11.2017 г. на Общински съвет - гр. Свищов, мотиви за приемане на измененията, частична предварителна оценка на въздействието и съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА

2022-11-14 18:18:18

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, с Изх. № 08-00-1003/ 27.09.2022 г.

2022-09-27 12:57:37

Предложение № 08-00-952 / 12.09.2022 г. от д-р Генчо Божинов Генчев, кмет на община Свищов относно: Приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидии между превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Свищов

2022-09-12 14:46:03

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, с Изх. № 61-00-104/ 10.05.2022 г.

2022-05-10 16:42:53

Предложение от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев относно Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение 489/27.05.2021 г. на Общински съвет – гр. Свищов, мотиви, частична предварителна оценка на въздействието и съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА

2022-04-08 15:03:46

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 158/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 16 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

2022-03-21 16:32:52

Предложение от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев относно изменение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Свищов, прието с Решение №15831.01.2016 г., Прот. № 16 на ОбС-Свищов, докладна записка, мотиви, частична предварителна оценка на въздействието и съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА

2022-02-18 15:20:11