Механизъм Лична помощ

От септември 2019 г. Община Свищов е доставчик на „Лична помощ“

Законът за личната помощ и Наредбата за включване в механизма лична помощ, регламентират правото на тази помощ и как ползвателите да се включат в механизма

Ползватели на лична помощ могат да бъдат:

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Необходимите документи за включване в Механизма „Лична помощ“ са:

1. Заявление - декларация по образец. 

2. Направление за ползване на лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Свищов (препоръката към кандидат-ползвателите, които все още нямат такъв документ, е да посетят първо Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Свищов, за да бъдат определени необходимите часове. Броят на часовете за лична помощ се определя въз основа на четири степени на зависимост и варира до 168 часа месечно, според нуждите и състоянието);

3. Документ за самоличност (за справка), както и други документи по необходимост.

Заявлението (по образец) се подава лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес. Заявителят декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Лицето с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че не е посочен такъв, Община Свищов, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Когато ползвател на лична помощ е дете с 90% и над 90% степен на увреждане, заявителят дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ, която получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на общината, която е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява според определения брой часове помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на общината.

Срокове за подготвяне и сключване на тристранни споразумения и трудови договори:

В срок до 7 дни от постъпване на заявление-декларацията за включване в Механизма „Лична помощ“, Община Свищов изготвя проект на тристранно споразумение между асистента, ползвателя и доставчика на лична помощ;

В 7-дневен срок от сключване на споразумението се сключва трудов договор с асистента;

Изпълнението на трудовия договор с асистента започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на договора;

В изпълнение на Закона за лична помощ Община Свищов приема документи за „Личен асистент“ по следния ред

Изисквания към асистентите:

1. Дееспособни лица;

2. Да не са поставени под запрещение;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Необходими документи:

Кандидатът за асистент подава Заявление по образец до кмета на Община Свищов в общинска администрация – Звено „Лична помощ“, към което прилага пакет от документи по образец както следва:

1. Заявление-декларация – по образец;

2. Автобиография по образец;

3. Декларация по образец, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;

4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи;

5. Копие на експертно решение на ТЕЛК ако кандидатът за асистент има такова

6. Декларация по образец за обработване на лични данни;

7. При наличие се предоставят документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище.

Процедура по определяне на асистент:

След разглеждане на документите доставчикът на лична помощ, Община Свищов, провежда събеседване с кандидата. Одобрените се вписват в списъка на кандидатите за асистенти. Изпълнението на ангажиментите на асистентите е в сила след сключване на трудов договор с асистента и тристранно споразумение с конкретен ползвател на лична помощ, асистента и доставчика на лична помощ (Община Свищов).

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите.

Възнаграждение за положения труд:

Възнаграждението по Механизма „Лична помощ“ се определя въз основа на:

1. Коефициент 1,2 (коефициент 1,2 за 2021 г.) от размера на минималната работна заплата, установена за страната за 2021 година. (часова ставка за 2021г. – 4,70лв.);

2. Социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски са за сметка на работодателя, ако асистента не е осигурен на друго основание;

3. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец, след представяне на отчет в първите три работни дни след отчетния период по определен образец, който трябва да е подписан и от ползвателя на личната помощ или от упълномощено от него лице и подлежи на проверка.

Място за подаване на документите:

Заявлението и придружаващите ги документи се приемат в Община Свищов – ОС”Социални дейности” всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.

Длъжностни лица за приемане на документите:

Лицата определени да приемат и обработват заявления-декларации от кандидати за включване в Механизма „Лична помощ“ са:

Анелия Димитрова – ръководител ОССД

Анелия Димитрова – счетоводител ОССД

Анелия Пенева – социален работник по ЗЛП

Станислава Божкова – социален работник по ЗЛП

За допълнителна информация:

телефон 0631/60285 – Общинска служба „Социални дейности“

телефон 0884257788 – Социални работници по ЗЛП


Файлове за изтегляне:

1. Заявление за потребител

2. Заявление личен асистент

3. Декларация личен асистент

4. Автобиография личен асистент