Обява във връзка с открита процедура за подбор на един външен член на Одитния комитет на Община Свищов

2023-11-29 10:07:17

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите за членове на Съвета на директорите на "ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ" ЕАД, ЕИК 205443197

2023-07-27 11:13:41

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за избор на за избор на член на Съвета на директорите на "ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - СВИЩОВ" ЕАД, ЕИК 205443197, съгласно РЕШЕНИЕ № 1061/31.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ /Приложение № 1 и Приложение № 2/

2023-06-16 10:32:00

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС за избор на член на Съвета на директорите на "ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - СВИЩОВ" ЕАД, ЕИК 205443197, съгласно РЕШЕНИЕ № 1061/31.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

2023-06-16 10:21:34

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за избор на трима членове на Съвета на директорите на "ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - СВИЩОВ" ЕАД, ЕИК 205443197, съгласно РЕШЕНИЕ № 842/29.09.2022 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ /Приложение № 1 и Приложение № 2/

2022-11-11 10:00:35

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС за избор на трима членове на Съвета на директорите на "ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - СВИЩОВ" ЕАД, ЕИК 205443197, съгласно РЕШЕНИЕ № 842/29.09.2022 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

2022-11-11 09:48:45

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Юрисконсулт" при Община Свищов

2022-07-12 16:10:40

Обявление за конкурс за длъжността „Юрисконсулт” при Община Свищов

2022-06-23 16:24:48

Протокол за оценка на общото представяне на кандидатите за външни членове на отделния комитет и за класирането им по низходящ ред

2022-06-21 14:54:29

Протокол от заседание на комисия във връзка с провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Свищов

2022-06-15 11:13:36

Обява във връзка с открита процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Свищов

2022-05-31 09:34:20

Конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, съгласно РЕШЕНИЕ № 375/07.01.2021 г.

2021-01-08 11:49:58

Възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс, съгласно РЕШЕНИЕ № 376/07.01.2021 г., Прот. № 22 на Общински съвет - Свищов

2021-01-08 11:49:23

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс относно Р Е Ш Е Н И Е № 366/17.12.2020 г., за удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2020-12-18 16:02:59

Р Е Ш Е Н И Е № 366/17.12.2020 г., относно удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2020-12-18 16:01:33

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 325/26.11.2020 г.

2020-11-27 13:52:20

Kонкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 325/26.11.2020 г.

2020-11-27 13:51:22

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ в процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект на Община Свищов за кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020

2020-11-09 16:47:14

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПАРТНЬОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ"-КОМПОНЕНТ 2

2020-10-22 10:43:15

УКАЗАНИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПАРТНЬОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ"-КОМПОНЕНТ 2

2020-10-14 13:58:16

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПАРТНЬОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ"-КОМПОНЕНТ 2

2020-10-14 13:53:44

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПАРТНЬОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ"-КОМПОНЕНТ 2

2020-10-14 13:18:54

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността директор дирекция „Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване” при община Свищов

2020-06-09 16:42:39

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КАДАСТЪР И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

2020-05-22 12:50:29

Съобщение за допуснати кандидати до втори етап на конкурс за директор на ДГ „Радост” гр. Свищов

2020-01-09 15:11:57

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – гр. СВИЩОВ

2019-11-29 09:52:46

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – гр. СВИЩОВ И ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

2019-11-29 09:50:44

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА И ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2" - ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-07-02 14:39:33

ОБЯВА за набиране, подбор и назначаване на персонал в Център за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа по Проект проект № BG05М90Р001-2.032-0004 „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“

2019-07-01 09:28:48

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Свищов

2019-06-13 09:36:56

ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за Длъжността Директор Дирекция "УОМПТЧ" при община Свищов

2019-05-21 15:15:13

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Свищов

2019-05-16 10:30:40

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "УОМПТЧ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

2019-05-03 13:22:35

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

2019-03-15 16:02:59

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" В ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-02-20 10:23:33

ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"

2019-02-20 10:22:09

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" В ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-01-16 16:57:05

ОБЩИНА СВИЩОВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" В ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-01-16 16:55:14

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс относно Р Е Ш Е Н И Е № 927/17.09.2018 г., за удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-10-05 14:01:14

Р Е Ш Е Н И Е № 927/17.09.2018 г., относно удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-10-05 13:58:12

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 893/26.07.2018 г.

2018-08-10 09:29:51

Kонкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 893/26.07.2018 г.

2018-08-10 09:26:03

Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-06-08 09:06:52

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-04-06 14:59:32

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-04-06 14:58:34

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД

2018-04-06 14:55:09

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КЛУБ "ПИТАНКИ", във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, Проект „Да успеем всички заедно“ на Община Свищов.

2017-11-20 13:30:03

ЗАПОВЕД № 1192-РД-01-03/12.09.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ, ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ /СОЦИАЛЕН РАБОТНИ/ В СОЦИАЛНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВИЩОВ

2017-09-12 12:42:43

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Медико-техническа лаборатория - Свищов" ЕООД и документи за участие в конкурса

2017-09-07 15:47:15

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД

2017-08-04 17:05:20

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Дунавско дело” ЕООД

2017-08-04 17:03:58

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-03-27 14:14:13

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ, във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по ОП НОИР 2014-2020, Проект „Да успеем всички заедно“ и съгласно Заповед № 260-РД-01-03/17.03.2017 г. на кмета на Община Свищов.

2017-03-17 10:59:30

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

2017-03-10 10:58:50

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ "ЗОРНИЦА" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

2017-03-10 10:58:11

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ "ЗОРНИЦА" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

2017-03-02 10:57:08