• петък, 19 декември 2014
  • 304 преглеждания

Кметът предлага намаляване на промилите за такса „Битови отпадъци“

Кметът на Община Свищов Станислав Благов внесе за обсъждане в местния парламент План-сметката за дейностите по сметосъбиране, обезвреждане и депониране на твърдите битови отпадъци и дейностите по поддържане на териториите за обществено ползване за 2015 година.
Общият размер на предвидените за 2015 година разходи е 2 013 857 лева. Тази сума е с над 21 хиляди лева по-малка от разходите за 2014 година. Предложението на кмета е съобразено с дискусията, провела се на редовното заседание на Постоянната комисия по икономическо развитие, финанси и бюджет към Общинския съвет.
Намалението на промилите се предлага, въпреки че през 2015 година е разчетено увеличаване на трудовите разходи на 2 пъти в хода на годината (минималната работна заплата от 01.01.2015 г. става 360 лева, а от 01.07.2015 г. – 380 лева), увеличени са и разходите за контейнери (от 30 000 лв. за 2014 г. на 66 000 лв. за 2015 г.), увеличена е и вноската на тон битови отпадъци в РИОСВ – Велико Търново (от 22 лв./тон за 2014 г. на 28 лв./тон за 2015 г.)
План-сметката за 2015 г. е изключително напрегната и предполага оптимизиране на разходите на ОП „Чистота“ от една страна и от друга – отсъствие на буфери за посрещане на непредвидени нужди.
Този подход обаче даде възможност за намаляване на промила за такса „Битови отпадъци“ (ТБО) за нежилищни имоти от 8,45‰ за 2014 година на 7,9‰ за 2015 година и за жилищни имоти от 4,27‰ за 2014 г. на 4,17‰ за 2015 г.
Предвижда се също запазване на миналогодишната ставка за ТБО в размер на 0,45‰ за сградите общинска собственост, сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, учебните и научно-изследователските корпуси на СА „Димитър А. Ценов“, общинските и държавните училища.
Съзнавайки тежката икономическа ситуация, в която се налага да оцеляват стопанските субекти в страната и региона, предложението предвижда преимуществено намаляване на ТБО за нежилищните имоти.
И през 2015 година остава възможността за освобождаване от компоненти на ТБО при неползване на жилищни и нежилищни имоти.