• събота, 19 септември 2015
  • 185 преглеждания

Кметът Благов завърши мандата си с обществено обсъждане на Инвестиционната програма на община Свищов

Обществено обсъждане на Инвестиционната програма на община Свищов бе проведено вчера в зала 1 на Общинска администрация. Срещата събра над 70 представители на местния бизнес, обществените организации и академичната общност, ръководството на Община Свищов и общински съветници. Общественото обсъждане бе открито от кмета Станислав Благов, който приветства съпричастността на свищовската общественост към дискутиране на проектите, които предстои да бъдат реализирани. На последното за мандата си мероприятие, свищовският градоначалник изрази надежда „в новия програмен период през годините на следващия мандат на местното самоуправление Свищов да постигне успехи, за да може да продължаваме да развиваме общината като модерен просветен център на река Дунав със стратегическо транспортно и трансгранично значение“. Във връзка с предстоящото кандидатстване на община Свищов по приоритетна ос 1: Устойчиво и и интегрирано градско развитие на ОП „Региони в растеж“2014-2020, доц. д-р Стоян Проданов представи принципите, стоящи в основата на приоритетната ос, същината на Инвестиционната програма на община Свищов и предизвикателствата, които оформят инвестиционните намерения на общината.
Представени бяха проектите, които ще бъдат заложени в инвестиционната програма за реализацията на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в периода 2014 – 2020 година, а финансирането им ще бъде по новата оперативна програма „Региони в растеж“. Договорената сума с Управляващия орган на програмата е в размер на 16 818 684,82 лв. като има възможност 20% от нея да бъде насочена към периферията на община Свищов чрез проекти със социална, културна и образователна насоченост, обясни Станислав Благов. Директорът  на ресорната дирекция за управление на проекти и европейски въпроси Стоян Парашкевов презентира шестте проекта, за които Община Свищов има проектна готовност - „Градски парк Банар“, „Обновяване на парк Калето“, „Подобряване и реновиране на градската среда – ул.“П.Евтимий“, „Подобряване и реновиране на градската среда – ул. „Черни връх“, „Благоустрояване и озеленяване на парк „Радост“ и „Рехабилитация на сграда и прилежащо пространство – ЦДГ „Радост“. Проведената дискусия обедини участниците около необходимостта и  целесъобразността на проектите, включени в Инвестиционната програма, като изразиха общото желание да бъдат привличани нови инвестиции, създаващи работни места на територията на община Свищов, както и воля за стриктен граждански контрол и ефективност в управлението на общинските и публичните ресурси. Всички участници в общественото обсъждане отбелязаха като важен фактор за бъдещото развитие  запазването на репутацията на СА “Д.А.Ценов“ като една от знаковите институции на община Свищов, която създава добър живот и устойчивост в развитието на стопанските субекти в общината