• четвъртък, 03 октомври 2013
  • 349 преглеждания

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН


„Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите на Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни  и квалификационни курсове”
 
            Проектът се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 и е на обща стойност 89 646,75 лв., изцяло осигурени от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проектните дейности е 12 месеца, считано от м. май 2013 г.
 
Общата цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Свищов.
 
Очаквани резултати от проведените обучения:
·              Проведени 11 обучения, обучени 75 служители, както следва:
·       15 представители на целевата група повишили своите компетентности относно механизми за противодействие на корупцията при обществените поръчки;
·       20 представители на целевата група придобили знания относно Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти;
·       60 представители на целевата група  на целевата група  повишили компетентностите си свързани с работа с Офис софтуер – Електронни документи, Таблици, Бази данни;
·       40 представители на целевата група, повишили компетентностите си свързани с чуждо езиково обучение.
·       45 представители на целевата група придобили компетентности, свързани с подобряване на сътрудничество в администрацията – между специалисти от единни дирекции / отдели, както и в смесени екипи.
До момента вече преминаха две от обученията - „Контрол на рисковите канали за корупционно въздействие при процедурите за обществени поръчки” и „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти”, като през следващата седмица предстои провеждането на обучения по Комуникативни умения на английски език” – базов курс.


Стоян Парашкевов – Ръководител проект