Обявление №94-з-741/08.05.2024 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулиран поземлен имот по действащия план на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов

2024-05-09 11:42:19

Обявление №94-з-675/08.05.2024 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПР на урегулирани поземлени имоти по действащия план на с. Алеково, общ. Свищов

2024-05-09 11:40:12

Обявление №94-з-2467/09.04.2024 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПЗ на урегулирани поземлени имоти по плана на гр. Свищов

2024-04-09 10:34:46

Обявление №26-00-299/09.04.2024 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулиран поземлен имот по плана на гр. Свищов

2024-04-09 10:30:48

Обявление №94-з-268/13.03.2024 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулирани поземлени имоти по действащия план на с. Овча могила, община Свищов

2024-03-14 09:35:27

Обявление №94-З-52/05.02.2024 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулирани поземлени имоти по действащия план на с. Ореш, община Свищов

2024-02-05 16:43:22

Обявление №94-з-2499/04.12.2023 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулиран поземлен имот по действащия план на с. Червена, община Свищов

2023-12-05 11:39:39

Обявление №94-з-1459/28.09.2023 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПР на урегулирани поземлени имоти по действащия план на с. Вардим, община Свищов

2023-09-29 10:39:57

Обявление №94-з-1623/11.09.2023 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулирани поземлени имоти по действащия план на с. Морава, община Свищов

2023-09-12 13:32:01

Обявление №94-з-1535/11.09.2023 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулирани поземлени имоти по плана на град Свищов

2023-09-12 13:29:35

Обявление №94-з-1484/11.09.2023 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулирани поземлени имоти по плана на град Свищов

2023-09-12 13:27:13

Обявление №94-з-1334/11.09.2023 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПР на урегулиран поземлен имот по действащия план на с. Деляновци, община Свищов

2023-09-12 13:24:25

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Свищов

2023-07-25 13:43:25

Обявление №94-з-775/26.06.2023 г., относно разрешено изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулирани поземлени имоти по плана на гр. Свищов

2023-06-27 14:25:54

Обявление №94-з-838/23.05.2023 г., относно разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по действащия план на с. Александрово, община Свищов

2023-05-23 15:02:57

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Свищов

2023-05-23 14:59:45

Обявление №26-00-274/24.04.2023 г., относно разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти в землището на гр. Свищов

2023-04-26 16:11:26

Обявление №94-з-406/07.03.2023 г., относно разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулиран поземлен имот по плана на гр. Свищов

2023-03-22 10:16:16

Обявление №94-з-95/06.03.2023 г., относно разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на урегулиран поземлен имот по действащия план на с. Совата, общ. Свищов

2023-03-07 10:11:52

Обявление №94-з-303/02.03.2023 г., относно разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на урегулиран поземлен имот по действащия план на с. Горна Студена, общ. Свищов

2023-03-06 11:49:08

Обявление №94-з-60/01.02.2023 г., относно разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на урегулирани поземлени имоти по действащия план на с. Алеково, общ. Свищов

2023-02-02 09:49:54

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Свищов

2022-12-06 13:46:32

Обявление № 94-з-1216/02.08.2022 г., относно проект за изменение на ПУП - ПР

2022-08-02 14:52:33

Обявление № 94-з-816/21.06.2022 г. относно разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ на УПИ I по действащия план на с. Морава

2022-06-22 15:13:45

Обявление № 94-з-706/25.05.2022 г., относно разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ

2022-05-27 09:42:59

Обявление № 94-з-255/25.02.2022 г., относно проект за изменение на ПУП - ПР

2022-02-25 11:40:19

Обявление № 94-з-182/25.02.2022 г., относно проект за изменение на ПУП - ПР

2022-02-25 11:39:13

Обявление № 94-з-2776/22.02.2022 г., относно Проект за изменение на ПУП - ПР

2022-02-24 11:28:07

Обявление № 94-з-2619/09.02.2022 г., относно разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

2022-02-10 16:21:52

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-204/16.02.2017 Г. ЗА ИЗГОТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4 В МЕСТНОСТИ "СТЪКЛЕН", "МАНАСТИРСКИ ТРАП" И "ФАРА"

2017-03-06 10:54:55

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект за ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I за жилищно строителство кв. 201 гр. Свищов - (.PDF)

2014-06-18 11:14:04

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект за План-схема на техническа инфраструктура – главен канализационен клон на подобект № 2 „Довеждащ колектор на обект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“ в УПИ XI, квартал 38 (.pdf)

2014-05-07 09:51:17

Заповед № РД09-0180/ 02.06.2010 г. на Министъра на Културата за определяне границите и режимите на ползване на територията и охранителната зона на недвижимата археологическа културна ценност "Римски военен лагер и ранновизантийски град "Нове", м. "Паметниците".

2011-11-08 11:14:46