Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория 10.01.2023 г. - 27.06.2023 г.

2023-07-19 15:49:55

Съобщение съгл. чл. 62, ал. 1 от Закона за водите по Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект: река Дунав при Община Свищов

2016-11-17 14:39:27

ЗАПОВЕД № 1072-РД-01-03 от 24.6.2016 г. за определяне на спечелил търг за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имот от землището на с. Б. Сливово, Община Свищов

2016-06-24 15:25:34

ЗАПОВЕД № 1071-РД-01-03 от 24.6.2016 г. за определяне на спечелил търг за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имот от землището на с. Б. Сливово, Община Свищов

2016-06-24 15:23:47

ЗАПОВЕД № 1070-РД-01-03 от 24.6.2016 г. за определяне на спечелил търг за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имот от землището на с. Б. Сливово, Община Свищов

2016-06-24 15:21:30

МОЛБА ЗА ЗАВЕРКА НА ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖ ( .PDF )

2013-02-25 13:29:12

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО § 4, ал.1, т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ( .PDF )

2013-02-25 13:28:45

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧЛ. 140 ОТ ЗУТ (.PDF )

2013-02-25 13:28:22

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ВЪТРЕШНО КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА ( .PDF )

2013-02-25 13:27:56

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТРОЕЖ ОТ ПЕТА КАТЕГОРИЯ ( .PDF )

2013-02-25 13:27:19

З А Я В Л Е Н И Е - за издаване на удостоверение за административен адрес ( .PDF )

2013-02-25 13:23:53

З А Я В Л Е Н И Е - за издаване на удостоверение за идентичност на имот ( .PDF )

2013-02-25 13:23:05

ЗАЯВЛЕНИЕ - за предоставяне на копие в цифров вид ( .PDF )

2013-02-25 13:22:25

З А Я В Л Е Н И Е - за регистриране на технически паспорт ( .PDF )

2013-02-25 13:21:47

З А Я В Л Е Н И Е - за издаване на разрешение за строеж ( .PDF )

2013-02-25 13:21:15

ИСКАНЕ - За регистриране на строеж от IV категория ( .PDF )

2013-02-25 13:20:47

ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект - по Чл. 143 и 144 от ЗУТ ( .PDF )

2013-02-25 13:19:49

ЗАЯВЛЕНИЕ за Протокол за груб строеж ( .PDF )

2013-02-25 13:19:07

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица за недвижим имот ( .PDF )

2013-02-25 13:17:40

З А Я В Л Е Н И Е - за издаване на удостоверение за съборена сграда ( .PDF )

2013-02-25 11:24:04

Заявление - образец за издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ

-0001-11-30 00:00:00

Приложение № 1 към Заявление по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни

-0001-11-30 00:00:00

Приложение № 2 към Заявление по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни

-0001-11-30 00:00:00

Приложение № 3 към Заявление по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни

-0001-11-30 00:00:00

Приложение № 4 към Заявление по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни

-0001-11-30 00:00:00