Отчет за 2023 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. на община Свищов (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов), приет с Решение №127/28.03.2024 г. на Общински съвет – Свищов

2024-04-01 11:50:05

Отчет за 2023 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение №96/27.02.2020 г. на Общински съвет – Свищов), приет с Решение №127/28.03.2024 г. на Общински съвет – Свищов

2024-04-01 11:44:31

Отчет за 2023 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2021-2028 г. (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов), приет с Решение №127/28.03.2024 г. на Общински съвет – Свищов

2024-04-01 11:38:27

ЗАЯВЛЕНЕ за получаване на компостер

2023-07-28 14:41:52

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ

2023-07-27 13:13:32

Отчет за 2022 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. на община Свищов (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов)

2023-05-10 15:09:49

Отчет за 2022 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). Период на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение №96/27.02.2020 г. на Общински съвет – Свищов)

2023-05-10 15:04:16

Отчет за 2022 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2021-2028 г. (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов)

2023-05-10 15:02:08

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 Г. И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 Г.; ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2021-2028 Г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 738/28.04.2022 Г., ПРОТ. № 47 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2022-05-05 14:57:00

Регистър на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов

2022-04-21 10:13:59

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Свищов

2022-04-19 14:15:21

Отчет за 2021 г. на програмата за намаляване на нивата на замърсяване и достигане установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов

2022-04-19 14:13:49

Отчет за 2021 г. на програмата за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2015-2020 година

2022-04-19 14:10:53

Отчет за 2021 г. на програмата за управление на отпадъци за периода 2014-2020 година на община Свищов

2022-04-19 14:06:48

Регистър на домашни кучета в Свищов

2022-04-19 13:57:54

И С К А Н Е от Община Свищов до Директора на РИОСВ - Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), Програма за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2021-2028 г. и приложения към нея (Програма за управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г.; Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите в община Свищов 2021-2028 г.)

2021-12-10 15:48:10