ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 Г. И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 Г.; ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2021-2028 Г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 738/28.04.2022 Г., ПРОТ. № 47 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2022-05-05 14:57:00

Регистър на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов

2022-04-21 10:13:59

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Свищов

2022-04-19 14:15:21

Отчет за 2021 г. на програмата за намаляване на нивата на замърсяване и достигане установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов

2022-04-19 14:13:49

Отчет за 2021 г. на програмата за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2015-2020 година

2022-04-19 14:10:53

Отчет за 2021 г. на програмата за управление на отпадъци за периода 2014-2020 година на община Свищов

2022-04-19 14:06:48

Регистър на домашни кучета в Свищов

2022-04-19 13:57:54

И С К А Н Е от Община Свищов до Директора на РИОСВ - Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), Програма за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2021-2028 г. и приложения към нея (Програма за управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г.; Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите в община Свищов 2021-2028 г.)

2021-12-10 15:48:10