Дневен център за деца с увреждания

 

Адрес: гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк“ № 67
Директор: Теменужка Тодорова
Телефон: 0884099312
e-mail: dcdu_svishtov@mail.bg

 

Кои сме ние


Дневният център за деца с увреждания (ДЦДУ) е разкрит през месец юли 2008 год. по Проект на Община Свищов, с партньорското участие на СНЦ "ХУМАНИТАС" – гр.Русе (част от проект "Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов" по програма ФАР – дог. BG 2005/017-353.01.02 – 1.03"), финансиран от Програма Фар.


След края на проекта, считано от 01.06.2009 год. ДЦДУ работи като държавно делегирана дейност.


Центърът е комплекс за предоставяне на специализирани социални услуги в общността за деца с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящо на ежедневните им потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения, в зависимост от възрастта и личните нужди на децата; обучение за придобиване на умения; терапия и рехабилитация, както и осигуряване на подкрепа, информиране, консултиране, застъпничество и посредничество на родителите.

В Центъра се осъществява и специализирана подкрепа на семейства, отглеждащи деца в риск от развитие на увреждания на възраст от 0 до 7-годишна възраст.

Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите на деца с увреждания да се включат в обществения живот, да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в отглеждането на децата.
Предоставянето на услугите отговаря на Европейското и българското законодателство в областта на закрилата на децата, при пълното спазване на Международната конвенция на ООН за защита правата на децата, Конвенцията за правата на хората с увреждания, Закона за социални услуги и правилника за неговото приложение, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото приложение, както и Закона за хората с увреждания.

Нашата цел

- Създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата с увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески потенциал.

- Осигуряване на подкрепа на ранен етап от развитието на деца със специални нужди за навременно овладяване на проблемни области и предотвратяване изоставане в развитието.

- Придобиване и развитие на полезни навици и умения.

- Приобщаване в системата на образованието - училища и детски градини.

- Социализиране на децата с увреждания.

- Активно включване на семействата в процеса на работата с децата.

- Оказване на подкрепа на родителите и роднините на децата с увреждания в морален и социален аспект.

- Превенция на настаняването на деца с увреждания в специализирани институции и услуги от резидентен тип.

Потребители
ДЦДУ работи с деца с трайни увреждания до 18–годишна възраст и техните семейства. По смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за социални услуги „Деца с трайни увреждания“ са деца с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Потребители на услугата са деца с двигателни, зрителни, сензорни, ментални и множество увреждания, притежаващи ЕР на ТЕЛК и техните семейства от Община Свищов.

От началото на 2021 година Центърът предоставя социални услуги по Ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа (период на осигурена устойчивост на реализиран проект по ОПРЧР). В тази връзка потребители на социални услуги по допълнителната програма са семейства, отглеждащи деца от 0 до 7 – годишна възраст с увреждания или в риск от развитие на увреждания, при които има притеснение за езиково-говорното, двигателното, познавателното, социално и/или емоционално развитие; рискова бременност и/или раждане, фамилна обремененост.

Капацитет
Социалната услуга работи при утвърден капацитет 40 деца с трайни увреждания и техните семейства.

Екип
С децата се провеждат ежедневни индивидуални, екипни и групови терапевтични, рехабилитационни и развиващи дейности – педагогически, логопедични, рехабилитационни и психологически, съобразно индивидуалните способности и нужди на всяко дете.

За целта са назначени квалифицирани специалисти, като част от един добре синхронизиран мултидисциплинарен екип:

- Директор

- Четирима социални работници

- Двама рехабилитатори

- Двама психолози

- Двама логопеди

- Педагог

- Двама хигиенисти

- Шофьор

Услуги
В ДЦДУ децата се обучават да спазват правила на работа в малка група, придобиват основни академични знания и умения, които на по-късен етап, при възможност, пренасят в по-голямата група на детската градина или клас в училище. Същевременно усвояват извършването на дейности по самообслужване и грижи за средата, което цели да развие тяхната самостоятелност.
Специфичните подходи и методи за терапия при предоставянето на социалните услуги се определят от спецификата и степента на увреждане на детето и неговите силни страни, а именно:

- педагогическа работа по система Монтесори;

- психолого-педагогическа работа;

- езикова и речева терапия, в т.ч. използване на алтернативни методи за развитие на комуникативни умения /PECS, комуникатори, жестове/;

- терапевтично-рехабилитационна работа с деца с церебрална парализа, множество увреждания и други неврологични състояния;

- терапия за деца с нарушения от аутистичния спектър в структурирана и визуализирана среда;

- занятия на трамплин;

- занимания за придобиване и развитие на умения;

- групи за комуникативни умения, тонус гимнастика, сензорна приказка, музикални и природни занятия;

- индивидуални и групови сесии в мултисензорни среди;

- игрова терапия;

- арт и музикотерапия;

- подготовка за включващо обучение и консултации;

- индивидуални консултации на родителите с психолог/социален работник.

Специалистите в социалната услуга прилагат индивидуален подход в работата с всяко дете, стремейки се да привлекат родителите като активни партньори в процесите на развитие и подобряване на уменията и способностите на децата.

Всички деца, потребители на социални услуги са включени в програмите, съобразно нивото на възможностите и интересите си.

Качеството на предлаганите услуги се осигурява с експертната подкрепа на екипа на Фондация „Карин дом”- Варна като основен обучител, метнор и супервизор на прилаганите методи.

Насочване:
Насочването на децата към социалната услуга се извършва по реда на Глава шеста от Закона за социални услуги и Глава втора от Правилника за приложение на Закона за социални услуги.

Съобразно разпоредбите на § 3 (1) от предходните и заключителни разпоредби на ППЗСУ, към момента насочването за ползване на социални услуги се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“.

За целта родителите следва да подадат заявление до Директора на ДСП по настоящ адрес с изразено желание за изготвяне на Предварителна оценка на потребностите от социални услуги (ПОП). Заявлението е придружено с копие на удостоверение за раждане на детето и експертно решение на ТЕЛК, както и други документи при нужда.

Родителите имат право да получат допълнителна информация и насочване от страна на служителите на ДСП по настоящ адрес, относно избора и вида на функциониращите социални услуги на територията на общината. В срок до 20 дни ДСП изготвя предварителна оценка на потребностите, която се предоставя незабавно на родителя.

В срок до два месеца (за средносрочна и дългосрочна услуга) родителите следва да представят изготвената Предварителна оценка на потребностите на Директора на ДЦДУ, като съвместно планират процеса на обследване на детето и Изготвяне на Индивидуална оценка на потребностите и Индивидуален план за подкрепа на детето и семейството.


На основание чл. 74, ал. 1, т. 1 от ЗСУ, насочването на децата към социалната услуга може да се извърши с направление от ДСП по настоящ адрес, като мярка за закрила на дете в риск.

Съобразно разпоредбите на чл. 23 от ППЗСУ, социалната услуга в Програма „Ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа“ се ползва без предварително насочване от ДСП, а само след подаване на заявление от родителите до директора на ДЦДУ.

В 20-дневен срок от постъпване на документите в ДЦДУ, екип от специалисти на ДЦДУ организира обследването, представя проект на договор за социални услуги, запознава родителите и детето с действащите правила и процедури, начин на функциониране и работа на екипа. След уточняване процеса на предоставяне на подкрепа и терапия се пристъпва към подписване на договор за предоставяне на социалните услуги.

По време на своята работа екипа на ДЦДУ работи в тясно сътрудничество с ОЗД към ДСП по настоящ адрес на семейството, масовите училища, детски градини и други институции, осъществяващи пряка работа с деца.

По време на изпълнение на служебните си задължения, екипът специалисти е длъжен да спазва стриктно международното и българското законодателство в областта на закрилата на децата, принципите на конфиденциалност на информацията, да уважава личността и достойнството на всяко дете.