"Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност "Социален асистент".
Потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа", съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.


Документи по образец за социалната услуга "Асистентска подкрепа", в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават, считано отот 04.01.2021 г., в "Информационен център", в сградата на Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.


Документи по образец за социалната услуга "Асистентска подкрепа" могат да бъдат изтеглени и от официалната интернет страница на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg


За допълнителна информация тел. 0631/60285 – Общинска служба "Социални дейности" в Община Свищов и 0631/40039 – Домашен социален патронаж.


Файлове за изтегляне:

 

1. Декларация - съгласие потребител

2. Заявление потребител

3. Декларация социален асистент

4. Заявление социален асистент

5. Автобиография социален асистент