Адрес: гр. Свищов, ул. ,,33-ти Свищовски полк„ № 67, ет.1 - запад
Директор: Десислава Йорданова
Телефон: 0886 84 99 55; 0888818128
e-mail: csri_svishtov@abv.bg


Кои сме ние:
Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Свищов е разкрит по проект ,,Толерантност към различието“ в края на 2013г.
Ние предлагаме комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социална, психологична и двигателна рехабилитация, трудотерапия, социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми, социални контакти.
Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от
специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки,
посредством индивидуални и/или групови занимания.
Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово, по изготвен предварителен график за посещение на място в услугата ; Мобилната работа се предлага в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини .
В ЦСРИ-гр.Свищов работи екип от 6 специалиста-директор, социален работник, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор, мед.сестра, които всяка календарна година преминават обучения, надграждащи курсове и супервизии.
Социалната услуга разполага с добре поддържана материална база, терапевтични и образователни материали , уреди за рехабилитация.


Нашата цел

Център за социална рехабилитация и интеграция –гр.Свищов работи върху интегриране на лицата в обществения живот, подпомагане на цялостното им развитие, осигуряване на контакти, развиване на ресурсите, информиране на обществеността за проблемите на хората с увреждания, промяна в нагласите на обществото към лицата със специални потребности , подкрепа на индивидуалното развитие,поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.


Целева група

Лица над 18 години, които притежават: ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК решение


Капацитет

20 лица с увреждания над 18 години; С настъпилите промени от 01.01.2018г и влязло в сила Методическо указание за уеднаквяване практиките в действащите социални услуги- услугата работи с 60 действащи договора.


Екип:

 • Директор, социален работник, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор, мед. сестра.

Услуги:

 • Социална рехабилитация;
 • Социални консултации;
 • Психологична подкрепа;
 • Когнитивна рехабилитация;
 • Трудотерапия;
 • Терапевтични дейности;
 • Двигателна рехабилитация;
 • Провеждане на профилактични и здравни дейности;

Настаняване
Необходими документи при кандидатстване за ползване на социалната услуга:

 • Заявление за ползване на социална услуга;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК (при наличие на такова);
 • документ за самоличност (за справка).

При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.
Документите се подават в Дирекция ,,Социално подпомагане“.
Въз основа на подаденото заявление и приложените документи към него съответната ДСП извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение. В съответствие с потребностите на лицата ДСП издава заповед/направление за ползване на дейности за подкрепа в социалната услуга.