Адрес: гр. Свищов, ул. „33 Свищовски полк“ № 67, ет. 2
Директор/Управител: Искра Великова Гайдарова
Телефон: 0631/40086
e-mail: su_cop_sv@abv.bg


Кои сме ние

Центърът за обществена подкрепа е разкрит по проект на Оперативна програма развитие на човешките ресурси през 2011 година. След приключване на проектните дейности, поради доказана устойчивост и качество на предоставяните услуги от 01.03.2012 г. ЦОП е държавно делегирана дейност. Центърът разполага с много добра материална база, съобразнена с характера на услугите. Има подходящо обзаведени помещения, предназначени за индивидуална и групова работа с деца и родители, зала за обучения.
Основната дейност на Центъра е насочена към консултативна, превантивна и корективно-възпитателна работа с деца в риск. Работи се успоредно и с техните семейства или близки и роднини, при които са настанени. Центърът осигурява семейно консултиране и подкрепа за семейства, в които съществуват проблеми от различно естество. Предвидените дейности в Центъра, дават възможност на децата да получат социална, образователна и психологическа подкрепа съобразно индивидуалните им потребности, да придобият нови знания и умения, за самостоятелен живот, ново самочувствие.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.


Потребители

Услугите е насочена към всички деца в риск, живеещи на територията на община Свищов и техните семейства. Това са:

 • Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;
 • Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки;
 • Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
 • Кандидати за или вече одобрени осиновители;
 • Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
 • Деца, на които предстои извеждане от институцията;
 • Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение;
 • Деца и родители на деца застрашени или вече отпаднали от училище;
 • Деца и родители на деца преживели насилие;
 • Деца с рисково поведение, извършители на престъпление и противообществени прояви.

Капацитет

Център за обществена подкрепа е с капацитет 50 места, като децата са основни потребители, но паралелно с тях, специалистите работят и с родителите им и разширеното семейство.
Екип - В ЦОП работи персонал от 11 човека / директор, социални работници, психолози, педагози, счетоводител и хигиенист/. Броя и вида на специалистите е съобразен с Методиката за определяне числеността на персонала в социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-475/23.06.10 г. на Министъра на труда и социалната политика. Специалистите имат необходимата квалификация за предоставяне на социални услуги с необходимото качество, както и висока мотивация за повишаване. В своята работа специалистите са водени единствено от най-добрия интерес на детето и принципите за партньорство със своите клиенти и с институциите, имащи отношение по различните случаи, с цел постигането на оптимални резултати. Всеки член на екипа има длъжностна характеристика и знае своята подчиненост, задължения и отговорности и Етичния кодекс за работа с деца.


Услуги

В ЦОП се предлагат социални услуги в общността, които целят предотвратяване на изоставянето на децата в институция или на други рискови ситуации, застрашаващи развитието им:

 • Деинституционализация, реинтеграци и работа с деца от институциите - социално-консултативна работа с деца и семейства, при които съществува възможност за връщане на детето в семейна среда; подкрепа и консултации за детето и семейството в периода преди и след реинтеграцията; обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца напускащи нституциите.
 • Приемна грижа и осиновяване: – обучение на приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение на кандидат приемни семейства; настаняване на деца в приемна грижа, наблюдение и подкрепа след настаняване на дете; обучение на кандидат-осиновители, наблюдение и подкрепа в следосиновителния период.
 • Превенция на рисково поведение – изграждане на мрежа за работа с педагогическите съветници; ангажирането на учителите в превантивни дейности; образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им, опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация, информиране по въпросите на насилие и пренебрежение и др.
 • Превенция на насилието - индивидуална работа с деца с агресивно поведение; разработване и провеждане на обучителни модули на тема превенция на насилие и агресивно поведение, видове насилие, информиране на децата, относно техните права и др.; отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към съответни компетентни органи и специалисти при необходимост; сътрудничество и взаимодействие с всички институции, които имат отношение и прилагат мерки за предотвратяване насилието над деца.
 • Превенция на отпадане от училище – Оказване на педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище;съдействие на деца, отпаднали/с риск да отпаднат от училище за започване или продължаване на образованието; оценка на риска от отпадане от училище; педагогическа подкрепа за попълване образователни дефицити – индивидуална и групова работа.
 • Консултиране и подкрепа на семейства от общността - Работи се със семейства, в които съществуват проблеми от различно естество. Целта на дейността е повишаване на родителския капацитет; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване и укрепване на връзките родители - дете; Идеята ни е да се промени модела на поведение в семейството, довел до съответния проблем. Да се даде нов поглед върху случващото се, което от своя страна да доведе до промяна на взаимоотношенията между членовете на семейството.
 • Групова работа.
 • Мобилна работа.

Всички предоставяни услуги са безплатни за потребителите.


Настаняване
Социалните услуги за деца и техните семейства се предоставят на базата на ясни критерии и процедури. За ползване на социални услуги в ЦОП, желаещите подават заявление, по образец в Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“. Дирекцията издава „Направление“ с определен срок и вид на услугата.