Адрес: с.Овча могила, ул. „Оборище“ № 1
Директор: Данчо Кръстев Великов
Телефон: 0886202018, 06327/25 80
e-mail: cnstpld@gmail.com


Кои сме ние

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - с. Овча могила предлага социална услуга в помощ на възрастни лица с деменция и съпътстващите я заболявания – място за живот, в среда близка до семейната, за ограничен брой лица -15.


Нашата цел
Да осигурим качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.  


Потребители
Пълнолетни лица с деменция, във всички фази на болестта.  


Капацитет
Два Центъра с по 15 потребители.


Екип:

Директор, социален работник, медицински сестри и санитари, трудотерапевти, кухненски персонал, охрана и административен персонал.  


Услуги:

 • 24 часова грижа за потребителите – задоволяване на основните жизнени потребности на лицата от храна, подслон, сигурност и развитие;
 • осигуряване на безопасна и сигурна среда за живеене;
 • равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до читалища, библиотеки, клубове, общински центрове и други;
 • Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални и други услуги в общността;
 • Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на лицата;
 • Предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли;
 • оказване съдействие на лицата за поддържането на връзките им с близки и роднини и възможност за реинтеграция;
 • гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всяко лице въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решения;
 • интегриране личната история на лицето в обгрижването и работата с него, като по – важните събития в живота му се документират и отразяват.
   

Настаняване
Чрез подаване на комплект документи по образец в клон на Дирекция Социално Подпомагане по местоживеене. Настаняването става със заповед на Директора на ДСП гр.Свищов.