Проектът е разработен и одобрен по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика


Обща стойност: 324 166.08 лв.


Продължителност: - 20 месеца

  • начало на изпълнение – 01.05.2017 год.
  • планиран край за изпълнение – 31.12.2018 год.

Партньорска организация: Фондация ЕКИП – гр. София


Основна цел: Да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства, като се осигурят условия за включване в заетост, достъп до услуги и повишаване информираността и пригодността им към местната пазарна среда.


Целеви групи по проекта:

  • Семейства с деца/лица с увреждания.
  • Хора с увреждания над 18 години.
  • Неактивни безработни лица над 29 години.

Проектът надгражда и доразвива мрежата от социални услуги в Община Свищов, с разкриването на нови услуги: „Социално-консултативен център" (СКЦ) и „Социален асистент"(СА), които са интегрирани и взаимно обвързани.

 

СКЦ е иновативна социална услуга за подкрепа на безработни, лица с увреждания и членовете на техните семейства за по-активно поведение, самореализация и излизане на пазара на труда, което да повлияе върху социалната и професионалната им реализация и да повиши качеството им на живот. Услугата предлага пакет от стимулиращи дейности в т.ч. индивидуално социално и психологическо консултиране и подкрепа за повишаване на самооценката, промяна в нагласите и овластяване; информиране, консултиране и ориентиране с цел подпомагане на лицата при избора им на подходяща професия; мотивационни тренинги и обучения за придобиване на пригодност за заетост, умения за независим живот, за търсене на работа и поддържане на добра работна репутация. Потребителите на СКЦ участват в мотивационни тренинги и консултации за насочване и подпомагане при регистриране в ДБТ и/или започване на работа. СКЦ разполага с информационни материали и фонотека.

 

С решение на Общински съвет – Свищов, Общината предоставя помещения, за безвъзмездно ползване на първия етаж в сградата на УК "Алеко Константинов". В периода юни – август 2017 г. беше извършен ремонт и обзавеждане на помещения, за разкриването на „Социално-консултативния център".
Дейността на СКЦ се осъществява от трима специалисти: 1 психолог и 2 социални работници.

 

Услугата „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ е предназначена за лица/деца с увреждания и включва лична помощ, подкрепа и социално включване, помощ за комунално-битови потребности. Тя цели да отмени членове на семейството в грижа за детето/лицето с увреждане и да им даде възможност за реализация и активно включване в социалния живот на общността. В услугата ще бъдат обхванати минимум 40 потребители.


Очакван ефект върху целевите групи:

  • Социално-психологическо консултиране в подкрепа на хората с увреждания и членовете на техните семейства, за по-активно поведение и самореализация вкл. на пазара на труда, което ще осигури възможност за повишаване качеството им на живот.
  • 20 неактивни безработни лица ще бъдат назначени на трудов договор, като СА за почасово обслужване на деца/лица с увреждания и възрастни хора в риск.
  • С предоставянето на услугата „Социален асистент” - 40 лица/деца с увреждания, ще получават лична помощ за социална подкрепа и социално включване, както и комунално-битови дейности;
  • 15 лица с увреждания ще бъдат назначени на трудов договор, като озеленители, градинари и охрана;

Екип на управление:
Ася Михайлова – Ръководител
Десислава Йорданова – Координатор
Снежана Няголова – Счетоводител