Име: Иваничка Иванова
Длъжност: Старши специалист "Инвеститорски контрол, вертикална планировка и комуникации"
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Инвестиционна политика"
Телефон: 0631 / 68122
Email: invest@svishtov.bg
Стая: 46