Име: Стефанка Цанкова
Длъжност: Старши експерт "Техническо обслужване и общинска собственост"
Дирекция: Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
Отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация"
Телефон: 0631/ 68126
Email: stsankova@svishtov.bg
Стая: 40