Име: Таня Банкова
Длъжност: Старши специалист "Устройство на територията"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Устройство на територията, регулация и екология"
Телефон: 0631/ 68 114
Email: tbankova@svishtov.bg
Стая: 22