Име: Данаил Христов
Длъжност: Старши експерт "Регистрация и ЕСГРАОН"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Канцелария"
Телефон: 0631/ 68127
Email: dhristov@svishtov.bg
Стая: Административен център- Партер