Име: Тамара Донкова
Длъжност: Главен експерт "Регистрация и ЕСГРАОН"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Канцелария"
Телефон: 0631/ 60838 и 68108
Email: tdonkova@svishtov.bg
Стая: 19