Име: Вера Блажева
Длъжност: Секретар на "Местна комися за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/ 41 027
Email: vera_kb@abv.bg
Стая: