Име: Милена Найденова
Длъжност: Старши счетоводител
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
"Счетоводство и контрол" към Дирекция ФД
Телефон: 0631/ 60734
Email:
Стая: 6