Име: Венелина Радоева
Длъжност: Старши експерт "Системи за финансово управление и контрол"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/ 60 615
Email:
Стая: 10