Име: Маргарита Перникова
Длъжност: Гл. експерт „Интеграция, НПО и връзки с обществеността“
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631/ 68112
Email: mpernikova@abv.bg
Стая: 31