Име: Добринка Ангелова
Длъжност: Старши експерт "Системи за финансово управление и контрол"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/60 615
Email: obrazovanie@svishtov.bg
Стая: