Име: Ива Панайотова
Длъжност: Старши специалист „Регулация“
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Устройство на територията, регулация и екология"
Телефон:
Email: ipanayotova@svishtov.bg
Стая: