Име: Виолета Благова
Длъжност: Гл. експерт „Счетоводство, контрол и методология“
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
"Счетоводство и контрол" към Дирекция ФД
Телефон: 0631/ 60580
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 3