Име: Огнян Николаев
Длъжност: Главен експерт „Приватизация и общински фирми“
Дирекция: Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
Отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация"
Телефон: 0631 68123
Email:
Стая: 38