Име: Румен Данаилов
Длъжност: Главен експерт “Наемни отношения и жилищна политика“
Дирекция: Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
Отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация"
Телефон: 0631 68125
Email: r.danailov@svishtov.bg
Стая: 39