Име: Георги Недев
Длъжност: Главен вътрешен одитор
Дирекция: Звено "Вътрешен одит"
Телефон: 0631/60 492
Email: odit@svishtov.bg
Стая: 8