Име: Грета Атанасова
Длъжност: Старши експерт "Финанси и бюджет"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/ 60615
Email: obrazovanie@svishtov.bg
Стая: 10