Име: Иванка Коева
Длъжност: Главен счетоводител на Община Свищов
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
"Счетоводство и контрол" към Дирекция ФД
Телефон: 0631/ 60 814
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 2